Бичил бизнесийн зээл

Үйл ажиллагаа нь тогтворжсон бизнес эрхэлдэг иргэн, хуулийн этгээдэд бичил бизнесийн зээлийг олгоно.

Бизнесийн зээл

Бичил бизнесийн зээл

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл

Зээлийн хэмжээ

20 сая төгрөг хүртэл

Иргэн 50 сая төгрөг хүртэл

ААН, байгууллага 200 сая төгрөг хүртэл

Зээлийн хугацаа

12 сар хүртэл

18 сар хүртэл

24 сар хүртэл

Зээлийн хүү

2.8 - 3%

2.5 -  2.8%

Тавигдах шаардлага: 

          -  Бичил бизнесийн зээлийн хувьд бизнесийн үйл ажиллагааг 6 сар явуулсан туршлагатай байх
          -  Жижиг дунд бизнесийн зээлийн хувьд бизнесийн үйл ажиллагааг 8 сар явуулсан туршлагатай байх
          -  Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг байх
          -  Бизнесийн зөвшөөрлийн бичиг баримттай байх
          -  Зээлийг төлөх санхүүгийн чадвартай байх
          -  Бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
          -  Хангалттай хэмжээний барьцаалах хөрөнгөтэй байх

Бүрдүүлэх материал /Иргэн/:

          -  Харилцагчийн анкет 
          -  Зээлийн өргөдөл 
          -  Цээж зураг
          -  Иргэний үнэмлэх
          -  Барьцаанд тавигдах хөрөнгийн бичиг баримтууд
          -  Бизнес эрхлэх зөвшөөрлийн бичиг баримтууд
          -  Орлого баталгаажуулах бичиг баримтууд, дансны хуулга
          -  Бусад

Бүрдүүлэх материал /Байгууллага/:

          -  Зээл хариуцагчийн анкет 
          -  Зээлийн өргөдөл /ААН-ийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл, компанийн дүрэм/
          -  Гүйцэтгэх захирлын иргэний үнэмлэх
          -  Гүйцэтгэх захирал ААН-ыг төлөөлж зээл авах, зээлийн гэрээ байгуулах, хөрөнгө барьцаалах эрх, итгэмжлэх, зөвшөөрөл
          -  ААН-ын санхүүгийн сүүлийн 1 жилийн тайлан, борлуулалтын гэрээ, ажил гүйцэтгэх гэрээ, дансны хуулга
          -  Барьцаанд тавигдах хөрөнгийн бичиг баримтууд
          -  Бусад