Хэрэглээний зээл

Хэрэглээний зээл

Зээлийн тѳрѳл

Бүх төрлийн суудлийн автомашин

Урьдчилгаа төлбөр

30%

Зээлийн хугацаа

24 сар

Зээлийн хүү

3 %

Даатгал

Зээлийн хугацаанд даатгал хийх

Барьцаа

-