Бизнесийн зээл

Харилцагчдын одоо эрхэлж байгаа бизнесийн үйл ажиллагаа болон хэрэглээнд шаардлагатай, харьцангуй богино хугацаат эх үүсвэрийн дутагдлыг нөхөх зорилгоор автомашин барьцаалан олгож байгаа зээл юм.

Бичил бизнесийн зээл

Үйл ажиллагаа нь тогтворжсон бизнес эрхэлдэг иргэн, хуулийн этгээдэд бичил бизнесийн зээлийг олгоно.

Дэлгэрэнгүй