Лизингийн зээл /байгууллага/

Бизнесийн үйл ажиллагааг 1 жил тогтвортой явуулсан байх

Тавигдах шаардлага /Байгууллага/
          -  Бизнесийн үйл ажиллагааг 1 жил тогтвортой явуулсан байх /УБ хотод/
          -  Бизнесийн зөвшөөрлийн бичиг баримттай байх
          -  Зээлийг төлөх санхүүгийн чадвартай байх
          -  Банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, хуулийн этгээдэд хугацаа хэтэрсэн өр, зээлгүй
Бүрдүүлэх бичиг баримт /байгууллага/
          -  Зээлийн өргөдөл, гүйцэтгэх захиралын зураг
          -  АНН-ийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл, компанийн дүрэм /Хуулбар/
          -  Гүйцэтгэх захирал болон нягтлан бодогчийн цахим иргэний үнэмлэх
          -  Сүүлийн 1 жилийн татварын тайлан
          -  Бизнесийн орлого зарлагын болон бараа материалын тооллогын хуудас
          -  Зээлээр эд хөрөнгө худалдан авахыг зөвшөөрсөн эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрөл
          -  Худалдан авах эд хөрөнгийн төлбөрийн нэхэмжлэх, барааны тодорхойлолт, хөрөнгийн үзүүлэлт, гаалийн мэдүүлэгийн хуулбар;
          -  Давхар зээлтэй бол зээлийн гэрээ, дансны хуулга
          -  Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой сүүлийн 1 жилийн дансны хуулга, ажил гүйцэтгэсэн болон гүйцэтгэх гэрээнүүд