ББСБ-ын 2021 оны 3-р улирлын нэгтгэл мэдээ

СЗХорооноос ББСБ-уудын нэгтгэл тайлан мэдээг гаргасан байна.