Санхүү, татварын тайлан гаргах

Санхүү, татварын тайлан гаргах

Нягтлан бодох бүртгэлийн цогц үйлчилгээгээр байгууллага, аж ахуй нэгж, хуулийн этгээд, бизнес эрхлэгчийн хувьд дараах үйлчилгээг үзүүлж байна.Үүнд:

  • Сар, улирлын тайланг цахим болон биет хэлбэрээр бэлтгэх,
  • Санхүүгийн тоон үзүүлэлтэнд дүгнэлт гарган зөвлөгөө өгнө.

Бид таны бизнесийн нууц болон дотоод мэдээллийг хамтран ажиллах гэрээгээр хариуцлагатайгаар чанд хадгалах болно.

  • Татвар болон санхүүгийн тайлан тэнцэл гаргах, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх
  • Нягтлан бодох бүртгэлийн  журам боловсруулах, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх
  • Татвар ба нийгмийн даатгалын шимтгэлийн талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгөх
  • Хөрөнгийн зах зээлийн талаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх
  • Төслийн баримт бичиг, боловсруулах, зөвлөгөө өгөх
  • Санхүүгийн удирдлагын чиглэлээр мэдээлэл өгөх